Dhamma Pokhara, Pokhara Vipassana Center

Pachabhaiya
Pokhara-Lekhnath Metropolitan City
Kaski, Nepal
Mobile: [977] 98462-32383
Email: pokhara@dhamma.org.np