Dhamma Shringa, Nepal Vipassana Center

Muhan Pokhari
Budhanilkantha
Kathmandu
Tel: [977] (1) 4371655
Fax: [977] (1) 4224720
Email: shringa@dhamma.org.np


City Office, Nepal Vipassana Center

Jyoti Bhawan Kantipath
P.O. Box: 12896
Kathmandu
Tel: [977] (1) 4250581, 4223968
Fax: [977] (1) 4224720